Πολιτική απορρήτου 

 Διαχειριζόμαστε τις ιστοσελίδες μας σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων και προσπαθούμε να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τις αρχές της αποφυγής και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

1. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και άλλων εθνικών νόμων περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων κανονισμών προστασίας δεδομένων είναι:

LedHome24

Ιδιοκτήτης Ιωάννης Γκουτρίδης

Μπουμπουλίνας 28

68500 Φέρες,

Ελλάδα

Τηλέφωνο: +306988807927

Τηλέφωνο: +49175185314204

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ledhome24.de

Ιστοσελίδα: https://ledhome24.de/de/

2. Ορισμοί

Έχουμε σχεδιάσει την πολιτική απορρήτου μας σύμφωνα με τις αρχές της σαφήνειας και της διαφάνειας. Εάν υπάρχουν ασάφειες σχετικά με τη χρήση διαφορετικών όρων, οι αντίστοιχοι ορισμοί μπορούν να  προβληθούν εδώ.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

a) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως: Το επώνυμο και το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διεύθυνση IP σας κ.λπ., μόνο εάν υπάρχει νομική βάση για αυτό.  Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, οι ακόλουθοι κανονισμοί μπορούν να εξεταστούν εδώ:

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο δ ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο ε ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί 

Ωστόσο, επισημαίνουμε πάντα τη νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα αντίστοιχα σημεία της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

b) Συγκατάθεση των νόμιμων κηδεμόνων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 εδάφιο 2 Alt.2 GDPR

Ο νόμιμος κηδεμόνας πρέπει να συναινεί σε κάθε επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο αυτής της ιστοσελίδας, για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση ανηλίκου που  δεν έχει ακόμη συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. 

Πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, τους σκοπούς τους και τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων, για τις οποίες απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, παρέχονται στη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας τη δήλωση ανάκλησης σε μορφή κειμένου στα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου. Η επεξεργασία μέχρι την ανάκληση παραμένει νόμιμη.

c) Επεξεργασία πληροφοριών σύμφωνα με το § 25 Abs.1 TTDSG 

Επεξεργαζόμαστε επίσης πληροφορίες σύμφωνα με την § 25 (1) TTDSG αποθηκεύοντας πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό σας ή αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό σας. Αυτά μπορεί να είναι τόσο προσωπικές πληροφορίες όσο και μη προσωπικά δεδομένα, όπως cookies, δακτυλικά αποτυπώματα προγράμματος περιήγησης, αναγνωριστικά διαφήμισης, διευθύνσεις MAC και αριθμοί IMEI. Τερματικός εξοπλισμός είναι κάθε συσκευή άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τη διεπαφή ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την αποστολή, επεξεργασία ή λήψη μηνυμάτων, § 2 Abs.2 Nr.6 TTDSG. 

Κατά κανόνα, επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, § 25 Abs.1 TTDSG. 

Εφόσον παρέχεται εξαίρεση σύμφωνα με την § 25 Abs.2 Nr. 1 και Nr.2 TTDSG, δεν χρειαζόμαστε συγκατάθεση. Μια τέτοια εξαίρεση υπάρχει μόνο εάν έχουμε πρόσβαση ή αποθηκεύουμε τις πληροφορίες για τη μετάδοση ενός μηνύματος μέσω δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ή εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να παρέχουμε μια υπηρεσία τηλεμέσων που έχετε ζητήσει ρητά. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

 Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση

4. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί επίσης επεξεργασία κατά την έννοια της προηγούμενης ενότητας 3. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για το θέμα της μεταβίβασης σε τρίτους. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για την κοινή χρήση των δεδομένων σας με τρίτους. 

Ως εκ τούτου, η διαβίβαση σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία. Για παράδειγμα, διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε άτομα ή εταιρείες που εργάζονται για εμάς ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR. Εκτελών την επεξεργασία είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας – ιδίως σε σχέση οδηγιών και ελέγχου μαζί μας. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR, συνάπτουμε σύμβαση με καθέναν από τους εκτελούντες την επεξεργασία μας προκειμένου να τους υποχρεώσουμε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και έτσι να εγγυηθούμε την ολοκληρωμένη προστασία των δεδομένων σας. 

5. Περίοδος αποθήκευσης και διαγραφή

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν από εμάς στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία, η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

6. Κρυπτογράφηση SSL ή TLS  

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS  για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως τα ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστής του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS , τα δεδομένα που μεταδίδετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

7. Μπισκότα 

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά πακέτα δεδομένων που δημιουργεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών σε σχέση με τη συσκευή που χρησιμοποιείται. 

Όταν χρησιμοποιείτε cookies, γίνεται διάκριση μεταξύ των τεχνικά απαραίτητων cookies και των "άλλων" cookies. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies υπάρχουν εάν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας που έχετε ζητήσει ρητά.

a) Τεχνικά απαραίτητα cookies

Για να κάνουμε τη χρήση της προσφοράς μας πιο ευχάριστη για εσάς, χρησιμοποιούμε τεχνικά απαραίτητα cookies, τα οποία μπορεί να είναι τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας (π.χ. επιλογή γλώσσας και γραμματοσειράς, καλάθι αγορών κ.λπ.). , cookies συγκατάθεσης, cookies για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας του διακομιστή κ.λπ.    Η νομική βάση για τα cookies προκύπτει από το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο lit.  στ) gdpr,  το έννομο συμφέρον μας για την χωρίς σφάλματα λειτουργία του ιστότοπου και το συμφέρον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με βελτιστοποιημένο τρόπο.

b) Άλλα μπισκότα

Άλλα cookies περιλαμβάνουν cookies για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ και επαναστόχευσης. 

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για εσάς βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή.

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

 

Για το σκοπό αυτό, μπορείτε είτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις cookie στον ιστότοπό μας, να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (οπότε αυτό μπορεί επίσης να περιορίσει τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής προσφοράς) ή, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ορίσετε εξαίρεση για την αντίστοιχη υπηρεσία. 

Για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, επισημαίνουμε τη νομική βάση επί της οποίας τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Αλλαγή ρυθμίσεων cookie 

8. Πλαίσιο cookie

Για να λάβουμε συγκατάθεση για τα cookies που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε το cookie banner του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών Línea Gráfica , το οποίο με τη σειρά του ορίζει ένα λεγόμενο cookie συγκατάθεσης για την αναζήτηση και επεξεργασία της αντίστοιχης κατάστασης συγκατάθεσης. Αυτό το cookie συγκατάθεσης είναι τεχνικά απαραίτητο και επομένως χρησιμοποιείται με βάση το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ, § 25 (1) TTDSG.  

9. Συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων καθώς και το είδος και ο σκοπός χρήσης τους

a) Εξωτερική φιλοξενία

Ο ιστότοπός μας φιλοξενείται από την Hetzner Σε απευθείας σύνδεση GmbH, Industriestraße 25 91710 Γκούνζενχαουζεν, Γερμανία . Για το λόγο αυτό, όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπό μας αποθηκεύονται στους διακομιστές του κεντρικού υπολογιστή μας, εκτός εάν είναι ενσωματωμένη εξωτερική υπηρεσία τρίτου μέρους. Αυτό μπορεί να είναι η διεύθυνση IP, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα δεδομένα επικοινωνίας ή παρόμοια. Μπορείτε να μάθετε παρακάτω ποια συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα εμπλέκονται στις επιμέρους λειτουργίες και υπηρεσίες που εξηγούνται από εμάς. Εάν χρησιμοποιήσουμε μια εξωτερική υπηρεσία τρίτου μέρους, αυτό θα καταστεί σαφές στην περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας ή εργαλείου.

Ο οικοδεσπότης επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υπηρεσιών στον ιστότοπο. Η επεξεργασία των δεδομένων από τον οικοδεσπότη για δικούς του σκοπούς δεν λαμβάνει χώρα. Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών  μαζί τους.

b) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή του ιστότοπού μας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται χωρίς την παρέμβασή σας και αποθηκεύονται μέχρι να διαγραφούν αυτόματα: 

• Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή 

• Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης

• Όνομα και διεύθυνση URL του ανακτηθέντος αρχείου 

• Ιστότοπος από τον οποίο γίνεται πρόσβαση (url παραπομπής)

• Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης 

Τα προαναφερθέντα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς: 

- Διασφάλιση ομαλής σύνδεσης με τον ιστότοπο

Τα δεδομένα που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το άτομό σας, όπως η διεύθυνση IP, θα διαγραφούν μετά από 7 ημέρες το αργότερο. Εάν αποθηκεύσουμε τα δεδομένα πέρα από αυτήν την περίοδο, αυτά τα δεδομένα θα ψευδωνυμοποιηθούν έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ανάθεση σε εσάς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους σκοπούς συλλογής δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το άτομό σας. 

c) Συμβατική σχέση

(1) Σύμβαση 

Στο πλαίσιο της σύναψης της συμβατικής σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.   1 lit. b Η DSGVO επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εάν παρέχετε επίσης εθελοντικές πληροφορίες, αυτές θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ. Χρησιμοποιούμε αυτές τις εθελοντικές πληροφορίες για να προσφέρουμε μια φιλική προς τον πελάτη εξυπηρέτηση και να τη βελτιώνουμε συνεχώς.  

(2) Λογαριασμός 

Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη μαζί μας. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία σύμβασης, θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία άλλες εθελοντικές πληροφορίες σας καθώς και οι αγορές που έχετε πραγματοποιήσει μαζί μας στο παρελθόν. Μπορείτε να τους καλέσετε ανά πάσα στιγμή και έτσι να πάρετε μια επισκόπηση των αγορών σας που πραγματοποιήθηκαν μαζί μας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσής σας την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε μια αγορά. Θα σας βοηθήσει επίσης να διαχειριστείτε τις αγοραστικές σας δραστηριότητες.

Η νομική βάση προκύπτει με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ.

Έχετε την επιλογή ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας στον λογαριασμό πελάτη και να διαγράψετε τον λογαριασμό στο σύνολό του. Εάν κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας, ο λογαριασμός πελάτη σας με όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν θα διαγραφεί αμέσως. 

(3) Γνωστοποίηση δεδομένων για αποστολή

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αποστολή των εμπορευμάτων μας (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου εάν απαιτείται λόγω προώθησης αγαθών) στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών αποστολής για ειδοποίηση / συντονισμό σχετικά με την παράδοση των αγαθών και την παράδοση των αγαθών.

Η νομική βάση για τη γνωστοποίηση προκύπτει από το άρθρο 6 παράγραφος 1 παρ.  1 στοιχείο β ΓΚΠΔ.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε έναν από τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών αποστολής. Αυτά θα σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας: 

ΥΓ.

UPS Europa SA, Λεωφόρος Αριάδνης 5, Βρυξέλλες, B-1200, Βέλγιο: https://www.ups.com/de/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page;

(4) Γνωστοποίηση δεδομένων κατά τη χρήση παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών πληρωμών

Εάν αποφασίσετε να πληρώσετε με έναν από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών που προσφέρονται από εμάς ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διαβιβαστούν σε αυτούς ως μέρος της παραγγελίας που ενεργοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Η νομιμότητα της γνωστοποίησης των δεδομένων απορρέει από το άρθρο 6 παρ.1 παρ.  1 lit. b GDPR, για την εκτέλεση της μεθόδου πληρωμής που επιλέξατε καθώς και των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο.  1 lit. f GDPR για να καταστεί δυνατή η φιλική προς το χρήστη και απλή επεξεργασία πληρωμών.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών είναι συνήθως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία παραγγελιών, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με την παραγγελία, όπως αριθμός αντικειμένων, αριθμός άρθρου, ποσό τιμολογίου και φόροι σε ποσοστό, πληροφορίες χρέωσης κ.λπ.

Αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την επεξεργασία της παραγγελίας σας με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, ιδίως για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, για τη διαχείριση της πληρωμής σας και της πελατειακής σχέσης.

Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών σε παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους ή άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραγγελία σας ή εάν τα προσωπικά δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό του πελάτη.

Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, π.χ. τιμολόγιο ή άμεση χρέωση, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον πάροχο θα διαβιβάζονται από τον πάροχο σε πιστωτικούς οργανισμούς. Αυτή η διαβίβαση χρησιμεύει για τον έλεγχο της ταυτότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της παραγγελίας που έχετε υποβάλει. Ποιοι πιστωτικοί οργανισμοί είναι αυτοί και ποια δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και διαβιβάζονται γενικά από τον αντίστοιχο πάροχο μπορούν να βρεθούν στις αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας δεδομένων των παρόχων:

PayPal

PayPal (Ευρώπη) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., Βασιλική λεωφόρος 22-24, L-2449 Λουξεμβούργο στο https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Sofortüberweisung

SOFORT GmbH, Τερεζίενχο 12, 80339 Μόναχο, Γερμανία

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Sofortüberweisung μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (datenschutz@sofort.com) ή γραπτώς (SOFORT GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο).

Πληρωμή στο Αμαζόνιο

Amazon Payments Europe s.c.a., και δευτερευόντως από την Amazon ΕΕ SARL, την Amazon Services Europe SARL και την Amazon Media EU SARL, και οι τρεις βρίσκονται στη διεύθυνση 5, Rue Plaetis L 2338 Λουξεμβούργο (εφεξής «Πληρωμές Amazon») 

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών οργανισμών που χρησιμοποιούνται, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

d) Ενημερωτικό δελτίο  

Περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου και στοιχεία εγγραφής

Η αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου καθώς και η διενέργεια   στατιστικών ερευνών και αναλύσεων καθώς και η καταγραφή της διαδικασίας εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εφόσον το παραγγείλετε από εμάς και  την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας  σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1  Σ.  1 lit. a DSGVO, § 25 Abs.1 TTDSG. 

Τα περιεχόμενα του ενημερωτικού δελτίου περιγράφονται ειδικά κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο. Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, αρκεί να δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν παρέχετε περαιτέρω εθελοντικές πληροφορίες, όπως π.χ. Το όνομα ή/και το φύλο σας, αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξατομίκευση του ενημερωτικού δελτίου που απευθύνεται σε εσάς.

Διπλή συμμετοχή και καταγραφή

Για λόγους ασφαλείας, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να εγγραφεί με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτων, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής συμμετοχής για να εγγραφούμε στο ενημερωτικό δελτίο μας. Αφού εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, θα λάβετε πρώτα ένα e-mail που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Μόνο με την επιβεβαίωση της εγγραφής τίθεται σε ισχύ.

Επιπλέον, η εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα καταγραφεί. Η καταγραφή περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου εγγραφής και επιβεβαίωσης, των καθορισμένων δεδομένων σας και της διεύθυνσης IP σας. Εάν κάνετε αλλαγές στα δεδομένα σας, αυτές οι αλλαγές θα καταγραφούν επίσης. 

Ανάκληση

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο για να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου ή να μας στείλετε ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ledhome24.de.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

e) Λειτουργία αξιολόγησης

Προσφέρουμε στους πελάτες μας την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα προϊόντα μας στην ιστοσελίδα μας. Εάν επιθυμείτε να συντάξετε μια συνεισφορά, το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση και η διεύθυνση IP σας θα συλλεχθούν και θα αποθηκευτούν. Η νομική βάση εδώ προκύπτει από το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο.  1 lit. f GDPR για τη διασφάλιση νόμιμων συμφερόντων, καθώς η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ασφάλειά μας, καθώς μπορούμε να διωχθούμε για παράνομο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας.  

10. Εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης 

Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης που αναφέρονται παρακάτω στον ιστότοπό μας. Αυτά χρησιμεύουν για να εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας και να την σχεδιάζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις cookie. Η επεξεργασία μέχρι την ανάκληση παραμένει νόμιμη. 

Οι αντίστοιχοι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων και οι κατηγορίες δεδομένων μπορούν να βρεθούν στα αντίστοιχα εργαλεία. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στο εάν και σε ποιο βαθμό οι πάροχοι υπηρεσιών πραγματοποιούν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων. 

a) Αναλυτικά στοιχεία της Google  

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google  (Google Ιρλανδία Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, εφεξής "Google").  

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies σε αυτό το πλαίσιο (βλ. Ενότητα 7). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, όπως

Όνομα και έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται

Λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας

Ιστότοπος από τον οποίο γίνεται πρόσβαση (διεύθυνση URL παραπομπής)

Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή

Ώρα του αιτήματος διακομιστή

συνήθως μεταδίδονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP στον ιστότοπό μας, η διεύθυνση IP σας θα συντομευθεί εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταδοθεί η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί.

Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας σύμβασης με την Google. 

Κάντε κλικ εδώ για μια επισκόπηση της προστασίας δεδομένων της Google. [https://support.google.com/analytics/answer/6004245]

b) Παρακολούθηση μετατροπών διαφημίσεων  Google

Χρησιμοποιούμε το Google Ads στον ιστότοπό μας, ένα διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα από την  Google  (Google Ιρλανδία Limited, Gordon House, Οδός Μπάροου, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία).  Χρησιμοποιείται επίσης παρακολούθηση μετατροπών. Με αυτό το εργαλείο, η Διαφήμιση Google ορίζει ένα  cookie στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google.

Το cookie δεν χρησιμοποιείται για προσωπική ιχνηλασιμότητα. Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ως χρήστης και το cookie εξακολουθεί να λειτουργεί, θα αναγνωρίσουμε μαζί με την Google ότι έχετε κάνει κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και έχετε ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας. Σε κάθε πελάτη του Google Ads εκχωρείται διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν είναι ανιχνεύσιμα μέσω των ιστότοπων των  πελατών διαφημίσεων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικώνμετατροπών για πελάτες διαφημίσεων. Ως πελάτες του Google Ads, μαθαίνουμετον συνολικό αριθμό των χρηστών που απάντησαν στη διαφήμισή μας και, στη συνέχεια, ανακατευθύνθηκαν σε έναν ιστότοπο στον οποίο δόθηκε μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.  Έτσι, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την επιτυχία των μεμονωμένων διαφημιστικών μέτρων.  Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν λαμβάνουμε πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσαμε να σας ταυτοποιήσουμε προσωπικά ως χρήστη.

Όταν χρησιμοποιείτε το Google Ads, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Google και, αν έχετε λογαριασμό Google και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν, μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στον λογαριασμό σας. Εάν δεν διαθέτετε Λογαριασμό Google, η Google θα σας δώσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Δεν έχουμε καμία επιρροή στο ποια άλλα δεδομένα συλλέγει και αποθηκεύει η Google. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση http://www.google.de/policies/privacy/.

11. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

a) Πληροφορία

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Αυτό το δικαίωμα πρόσβασης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

τους σκοπούς της επεξεργασίας

τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας

την προβλεπόμενη περίοδο αποθεματοποίησης ή τουλάχιστον τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθεματοποίησης

την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίρρησης

την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή

την προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν συλλέχθηκαν από εμάς

την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και, κατά περίπτωση, σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της

b) Διόρθωση

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του GDPR, έχετε το δικαίωμα άμεσης διόρθωσης εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς.

c) Διαγραφή

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία

να ασκήσουν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης

για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας

για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η) και θ και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ

για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στο τμήμα α) ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να παρεμποδίσει σοβαρά την επίτευξη των στόχων της εν λόγω επεξεργασίας

για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων

d) Περιορισμός της επεξεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. 

Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις.

Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR.

e) Διδασκαλία

Εάν έχετε ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 ή το άρθρο 18 του GDPR, θα ενημερώσουμε όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας ειδοποιήσουμε για αυτούς τους παραλήπτες. 

f) Μετάδοση

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά αυτών των δεδομένων σε τρίτο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες και βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9  παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1  εδάφιο 1 στοιχείο β GDPR.   

g) Ανάκληση

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση. Στο μέλλον, ενδέχεται να μην συνεχίσουμε πλέον την επεξεργασία δεδομένων βάσει της ανακληθείσας συγκατάθεσής σας.

h) Παράπονο

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον GDPR.

i) Αντίφαση

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει νόμιμων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν λόγοι για αυτό που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή η αντίρρηση στρέφεται κατά της άμεσης διαφήμισης. Στην τελευταία περίπτωση, έχετε ένα γενικό δικαίωμα αντίρρησης, το οποίο θα εφαρμοστεί από εμάς χωρίς να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης ή αντίρρησης, απλώς στείλτε ένα e-mail στο info@ledhome24.de.

j) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση

i. είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς

ii. επιτρέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υποκείμεθα και η νομοθεσία αυτή περιέχει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας

iii. με τη ρητή συγκατάθεσή σας

Ωστόσο, αυτές οι αποφάσεις ενδέχεται να μην βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) του GDPR και έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία i) και iii), θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και τα νόμιμα συμφέροντά σας, τουλάχιστον το δικαίωμα να εξασφαλίσετε ανθρώπινη παρέμβαση εκ μέρους μας, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση.

12. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Εάν αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου, αυτό θα αναφέρεται στον ιστότοπο.

Κατάσταση: 20.10.2022