Όροι & Προϋποθέσεις

Σημείωση σχετικά με την επίλυση διαφορών:

Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι info@ledhome24.de

Δεν είμαστε πρόθυμοι και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

§ 1 Πεδίο εφαρμογής, αντικείμενο και σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης

1. Οι ακόλουθοι όροι ρυθμίζουν οριστικά τη συμβατική σχέση μεταξύ του Ledhome24, ιδιο-κτήτη Ιωάννη Γκουτρίδη, εφεξής «πωλητής» και του αντίστοιχου πελάτη.  Ο πωλητής ε-πισημαίνει ότι ενεργεί ως επιχειρηματίας κατά την έννοια του άρθρου 14 BGB, δηλαδή κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά. Οι αντικρουόμενοι ή αποκλίνοντες όροι και προϋποθέσεις του πελάτη δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν ο πωλητής έχει συμφωνήσει ρητά σε αυτούς σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

3. Ισχύουν τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επιχειρηματίες. Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι κάθε φυσικό πρόσωποπου υποβάλλει την παραγγελία στη Zweck en, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Ένας επιχειρηματίας κατά την έννοια αυτών των ΓΟΣ είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια εταιρική σχέση με νομική ικανότητα που ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά την παραγγελία.

4. Το αντικείμενο της αντίστοιχης σύμβασης είναι η πώληση αγαθών από τον πωλητή στον πελάτη.

5. Ο Πελάτης μπορεί να κάνει μια παραγγελία για τα αγαθά μέσω της ιστοσελίδας του Πωλητή. Μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει μια επιβεβαίωση παραγγελίας στην οποία αναγράφονται ξανά τα στοιχεία του και η παραγγελία του. Αυτή η επιβεβαίωση παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή για τη σύναψη της σύμβασης. Εάν ο πωλητής αποδεχτεί την προσφορά, ο αγοραστής θα λάβει δήλωση αποδοχής της σύμβασης ή επιβεβαίωση αποστολής από τον πωλητή εντός 2 ημερών  . Εάν ο πελάτης δεν λάβει μια τέτοια δήλωση εγκαίρως, δεν δεσμεύεται πλέον από την παραγγελία του.

6. Το κείμενο της σύμβασης και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις θα αποσταλούν στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την παραγγελία. Επιπλέον, ο πελάτης που έχει δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη μπορεί να καλέσει τις αντίστοιχες παραγγελίες του μέσω του λογαριασμού πελάτη του ανά πάσα στιγμή μετά τη σύναψη της σύμβασης.

7. Η σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά στα γερμανικά. Το γερμανικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο εάν ο πελάτης είναι έμπορος.

8. Όλες οι τιμές είναι μικτές τιμές ευρώ.

§ 2 Επεξεργασία της σύμβασης αγοράς, έξοδα αποστολής

1. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής από την τοποθεσία του υποκαταστήματος του πωλητή σύμφωνα με τον πίνακα εξόδων αποστολής που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας στο _ ___ 

2. Με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, η πληρωμή του τιμήματος αγοράς οφείλεται αμέ-σως. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μεθόδων πληρωμής. 

3. Σε περίπτωση επιστροφής χρεωστικών σημειωμάτων και άρνησης αποδοχής σε περίπτω-ση αποστολής με αντικαταβολή, αυτά τα πρόσθετα έξοδα θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

4. Ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν δεν λάβει το αντικείμενο της εκτέλεσης παρά την προηγούμενη σύναψη αντίστοιχης σύμβασης αγοράς εκ μέρους του. Σε αυτή την περίπτωση, ο πωλητής θα ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή για τη μη διαθεσιμότητα και θα τον αποζημιώσει αμέσως για τυχόν αντάλλαγμα που έχει ήδη καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει αγαθά ίσης τιμής και ποιότητας με σκοπό τη σύναψη νέας σύμβασης για την αγορά των προϊόντων της ίδιας τιμής και ποιότητας.

5. Ο πελάτης, εφόσον πρόκειται για αμοιβαία εμπορική συναλλαγή κατά την έννοια του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα, θα επιθεωρήσει τα παραγγελθέντα εμπορεύματα αμέσως μετά την παράδοση. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά την πληρότητα των αγαθών και την αντίστοιχη λειτουργικότητα. Τα ελαττώματα που εντοπίζονται ή αναγνωρίζονται εύκολα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον πωλητή. Πρέπει να επισυναφθεί λεπτομερής περιγραφή του ελαττώματος. Εάν ο αγοραστής δεν προβεί στην κοινοποίηση, τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί, εκτός εάν το ελάττωμα δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

6. Τα ελαττώματα των εμπορευμάτων που δεν μπορούν να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια του κατάλληλου ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 5 πρέπει να αναφέρονται στον πωλητή αμέσως μετά την ανακάλυψή τους, εφόσον πρόκειται για αμοιβαία εμπορική συναλλαγή· διαφορετικά, τα εμπορεύματα θεωρούνται επίσης εγκεκριμένα λόγω αυτού του ελαττώματος.

§ 3 Εγγύηση και ευθύνη

1. Ο πελάτης  δικαιούται νόμιμα δικαιώματα εγγύησης για τυχόν ελαττώματα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες ΓΟΠ.  Για τους καταναλωτές, τα δικαιώματα εγγύησης δεν περιορίζονται από αυτούς τους ΓΟΠ. 

2. Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, η περίοδος εγγύησης των δικαιωμάτων βάσει των § 437 No. 1 και No. 3 BGB για νέα άρθρα είναι παρά το § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB ένα έτος από την έναρξη της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής. Στην περίπτωση του άρθρου 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB (Γερμανικός Αστικός Κώδικας), η νόμιμη περίοδος εγγύησης των δύο ετών ισχύει για τους καταναλωτές.

3. Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, η εγγύηση αποκλείεται για μεταχειρισμένα αντικείμενα. 

4. Καταρχήν, ο πωλητής δεν ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από ελαφρά αμέλεια.

5. Οι περιορισμοί ευθύνης σύμφωνα με τους προηγούμενους αριθμούς 2, 3 και 4 δεν ισχύουν για ζημίες που προκύπτουν από τραυματισμό της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, δόλια απόκρυψη ελαττωμάτων, αξιώσεις βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, σε περίπτωση πρόθεσης και βαριάς αμέλειας, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων μπορεί να βασίζεται τακτικά ο πελάτης.

§ 4 Παρακράτηση κυριότητας, μεταβίβαση κινδύνου

1. Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία του πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

2. Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, τότε στην περίπτωση πώλησης με ταχυδρομική παραγγελία, ο κίνδυνος έχει ήδη μεταφερθεί στον επιχειρηματία κατά την παράδοση στην εταιρεία μεταφορών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η μεταβίβαση του κινδύνου υφίσταται μόνο όταν τα αγαθά παραδίδονται στον πελάτη.

§ 5 Έξοδα αθέτησης και αθέτησης υποχρεώσεων

1. Ο πελάτης που δεν είναι καταναλωτής είναι υπερήμερος εάν δεν έχει πληρώσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης.

2. Οι καταναλωτές είναι επίσης υπερήμεροι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης, εάν ενημερωθούν για τη συνέπεια αυτή στο τιμολόγιο ή στο αίτημα πληρωμής.

3. Ο πωλητής δικαιούται να διεκδικήσει εφάπαξ έξοδα dunning ύψους € 2,50 από τον πελάτη για κάθε υπενθύμιση. Ο πελάτης δικαιούται να αποδείξει ότι δεν έχει συμβεί καμία ή έχει συμβεί μόνο μικρή ζημιά. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να διεκδικήσουμε περαιτέρω έξοδα dunning.

§ 6 Τελικές διατάξεις

1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και η αντίστοιχη συναφθείσα σύμβαση αγοράς διέπονται αποκλειστικά από το γερμανικό δίκαιο, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών, εάν ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής.

2. Εάν τα μέρη είναι εγγεγραμμένοι έμποροι, η πόλη της καταστατικής έδρας του πωλητή συμφωνείται ως τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση.

3. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες ρήτρες των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρες εν όλω ή εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Κατάσταση: 20.10.2022